Nguyễn Thuận (Mǝdpew)
Đánh Giá

Nguyễn Thuận

Chức vụ: ( Giám Đốc Sáng Tạo ) Creative Director – C.D ( Co-founder)

Marketing Communications
Marketing Communications Tên của tôi là Linh – Nguyễn Thị Thùy Linh. Lĩnh vực mà tôi đang học tập là…
CSO - Co-founder & Media
CSO - Co-founder & Media